Binnenkort starten we een Leerweg voor professionals die in organisaties bezig zijn met dialoog. Deze leerweg is voor mensen die de wijsheid van mensen in en om hun organisatie op een gestructureerde wijze willen benutten. Het is een open training met deelnemers uit verschillende organisaties.

Door deelname aan deze Leerweg zal je je kennis verdiepen, krachten bundelen met anderen, inspiratie opdoen en leren van dialoog toepassingen in andere organisaties.

Onze visie

Dialoog is een waardevolle manier om rond een vraag tot uitwisseling van ervaringen en gedachten te komen waardoor verrijking, duiding, begrip, draagvlak en actie kan ontstaan.

Als Leerweg Dialoog definiëren we dialoog als het gezamenlijk onderzoeken van een voorliggende vraag door aandachtig te luisteren, ervaringen te delen en te reflecteren op de inzichten. Dialoog maakt het mogelijk om op een open manier met elkaar onderzoek vorm te geven. Belangrijk is dat de uitkomst van het onderzoek open ligt.

De nadruk ligt op aandachtig luisteren, je eigen gedachten en gevoelens waarnemen, het leren suspenderen van oordelen die opkomen over jezelf, anderen of wat gezegd wordt en je uitspreken door eigen ervaringen in te brengen. Het maakt hierdoor een sterke verbinding tussen hoofd, hart en onderlinge relaties mogelijk.

Dialoog werkt met verschillen tussen mensen en hun belevingswereld. De waarde van een dialoog zit in de verrijking van inzichten en de betrokkenheid van mensen. Hierdoor kunnen gedragen besluiten worden genomen over de koers van een groep, team of organisatie. Zorgvuldige dialoogvoering levert zo een waardevolle bijdrage aan de samenwerking in een organisatie en tussen organisaties.

Onze missie is om door inzet van dialoog bij te dragen aan gezonde, menswaardige organisaties met een positieve maatschappelijke impact. Dit doen we door professionals te ondersteunen om de wijsheid van mensen in en om een organisatie op een gestructureerde wijze te benutten.

 

Doelgroep

De Leerweg is bedoeld voor een groep van circa 8 mensen die dialoog in een organisatie handen en voeten (willen) geven.

Ervaring 
Om te kunnen deelnemen vragen we dat je een in-company of open training dialoog begeleiden van Leerweg Dialoog hebt gedaan, zodat je over basiskennis van dialoog beschikt, en dat je enige ervaring hebt met het begeleiden van dialoog. Als je andere dialoogtrainingen hebt gevolgd en ervaren dialoogbegeleider bent, dan is deelname mogelijk na een intake waarin we samen verkennen of de Leerweg past.

Daarnaast is een vereiste dat je feitelijk bezig bent met het begeleiden en/of organiseren van dialoog in je organisatie, zodat je beschikt over casuïstiek om mee te werken.

Houding 
De Leerweg vraagt om een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Dat je in staat bent tot introspectie, dat je wilt ontdekken welke dynamieken om je heen en in je organisatie spelen en wat deze betekenen in jouw persoonlijke processen.

 

Werkmethode

Werner Ratering

We werken dialogisch – open, gelijkwaardig, respectvol – met een nadruk op waarderend onderzoeken. We bouwen een leerruimte, waar je steeds buiten de waan van de dag kunt stilstaan en waarin in dialoog een intensieve uitwisseling kan plaatsvinden van kennis, ervaring en dieper weten.

De focus ligt op ervaringsleren, vanuit reflectie en onderzoek benoemen wat je je voorneemt en hoe je dat praktisch gaat toepassen. Waar wil je je in willen ontwikkelen en inzichten praktisch maken: Welk inzicht heb je opgedaan? Wat ga je morgen (anders) doen? Hoe dan? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe werk je daarin samen? Welke beweging wil je hiermee in gang zetten in je organisatie? Hoe monitor en evalueer je dat?

Omdat er deelnemers zijn uit allerlei verschillende organisaties, kun je ervan op aan dat je inspiratie opdoet over dialoogontwikkeling in andere organisaties. Iedereen neemt eigen casuïstiek mee naar de Leerweg.

 

Opbouw van de Leerweg

In de verschillende modules komen onderwerpen aan de orde die je ontwikkeling als dialoog professional stimuleren.

Modules
De Leerweg begint met een module waarin we elkaar leren kennen, de leerruimte volgens gedeelde waarden vormgeven, de essentie van dialoog doorleven en verdiepend kennismaken met waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry). We bouwen daarmee aan de belangrijkste vormaspecten van de Leerweg.

Daarna volgen twee losse dagen, een tweedaagse en nog twee losse dagen verspreid over het jaar. We zoomen opbouwend in op diverse aspecten van dialoog organiseren, zoals de interne intake voor dialoogtrajecten, draagvlak voor de uitkomsten, intern adviseren of dialoog de juiste gespreksvorm is en wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle inzet, communicatie voor, tijdens en na de dialoogsessie(s), gestaag werken aan draagvlak, draaiboeken maken, dialoogvraag aanscherpen en finetunen. Daarnaast zoomen we uit om ons te verdiepen in dialoog als sociaal weefsel en ritueel in een organisatie en de verschillende aspecten van dialogisch leiderschap.

Drie sporen
We volgen tijdens de Leerweg voortdurend de drie sporen; bedding bouwen, zelfreflectie en je eigen casuïstiekonderzoek.

Doorlopend leren
Parallel aan de Leerweg vorm je met drie anderen (idealiter van verschillende organisaties) een intervisiegroep, die je met elkaar organiseert en waarin je actuele casuïstiek bespreekt en elkaar adviseert.

Borging door de Leer- en Inspireergroep
Na afloop van dit jaar kun je je dialoogexpertise borgen door deelname aan de Leer- en Inspireergroep Dialoog. De Leer- en Inspireergroep komt ieder kwartaal bijeen voor inspiratie en intervisie, waarbij we gerenommeerde gasten uitnodigen om hun specifieke dialoogexpertise te delen en is er ruimte voor intervisie. Het garandeert een voortdurende inspiratie en bekend zijn met de nieuwste dialooginzichten voor jezelf en je eigen organisatie. Voor deze groep bepaal je aan het begin van ieder jaar of je (weer) meedoet en committeer je je daarmee aan deze Leergroep.  

 

Begeleiders

Olga en Renate

Renate van der Veen en Olga Plokhooij begeleiden de Leerweg op basis van 20 jaar ervaring met het toepassen van dialoog in organisaties. Omdat we een Leerweg aanbieden waarin we gezamenlijk, dialogisch onderzoek doen, zijn we begeleiders en geen trainers in de traditionele zin. We begeleiden, bouwen een leerruimte op met de deelnemers en zijn zelf in elke groep ook weer deelnemer. We volgen hiermee het dialogische principe dat de kennis, ervaring en wijsheid in de groep aanwezig is. En als de deelnemers en begeleiders alle ervaring inbrengen er een rijk en inspirerende ontdekkingstocht zal ontstaan. 

Over onze achtergrond: we beschikken over kennis van een diversiteit aan internationaal beoefende dialoogmethodieken, Appreciative Inquiry, diversiteit en teamrollen, natuurlijke ontwikkelingsprocessen en Spiral Dynamics, leren in organisaties (Chris Argyris), systemisch werken en systeemdenken, Theory U, Focusing, coaching, ritueelbegeleiding, interculturele communicatie en partnership brokering.

 

Praktisch

  • Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10 personen.
  • Planning: Jaarprogramma van 9 dagen verdeeld over 6 modules. De data voor 2023 zijn: 30 januari-1 februari, 22 maart 2023, 13 april, 5 en 6 juni, 6 sept, 6 november 2023. 
  • Locatie: Samaya conferentiecentrum in Werkhoven (Utrecht).
  • Prijs: De kosten voor het programma, materiaal en maaltijden bedragen € 3.495 exclusief BTW. Overnachtingen (3 maal) zijn niet inbegrepen, maar redelijk geprijsd afhankelijk van een- of meerpersoonskamer.
  • Aanmelden: Neem hiervoor contact op met een van de begeleiders, zodat we een (online) gesprek kunnen inplannen. Deelname zal plaatsvinden op volgorde van aanmelding. 
    Olga: 06 28 88 47 84/ olga@leerwegdialoog.nl of Renate: 06 14 890 474/ renate@leerwegdialoog.nl.