Eind 2015 presenteerde Rabobank Nederland haar nieuwe strategie. De kern: dichterbij de oorsprong. Dat wil zeggen: beter worden in wat Rabobank is, de enige coöperatieve maatschappelijke bank van Nederland. Een structurele dialoog met de samenleving hoort daar onlosmakelijk bij.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en waardering van dialoogvoering door de Rabobank, hebben we deze onderzocht. Op basis van deze analyse hebben we een aanpak voor dialoog en verslaglegging voor 2016 ontwikkeld en heeft Rabobank een dialoogexpertisecentrum opgericht die de organisatie ondersteunt bij het in dialoog met de samenleving betekenis geven aan de vernieuwde coöperatie.

Dialoogexperts

De Rabobank-organisatie is diepgeworteld in de lokale samenleving. Daardoor is de bank eigenlijk voortdurend in dialoog met haar klanten, leden, medewerkers en overige contacten, op allerlei manieren.

Uit onze analyse van al die verschillende dialoogvormen bleek echter dat de meerwaarde van al deze dialogen onvoldoende uit de verf kwam omdat er weinig structuur en samenhang in de aanpak en opvolging was. Ook waren dialoogexperts binnen de bank moeilijk vindbaar en werd er tussen de banken weinig samengewerkt.

Het nieuwe dialoogexpertisecentrum van Rabobank Nederland bundelt de dialoogexpertise en begeleidt de lokale banken bij het gestructureerd voeren en opvolgen van waardevolle gesprekken met de klanten en relaties in de regio over maatschappelijke en economische kansen en uitdagingen.

Leerweg Dialoog / Spirit of the Age adviseert en ondersteunt het expertisecentrum bij het verder ontwikkelen en versterken van de dialoogexpertise op alle niveaus binnen de bank.

Waarderend onderzoek

Bij de analyse van en advisering over dialoogvoering door Rabobank zijn we uitgegaan van de principes van Appreciative Inquiry (AI): vanuit een onderzoekende en waarderende houding naar de werkelijkheid kijken, de gedroomde toekomst verbeelden en samen vormgeven. Zo hebben we samen met de Rabobank het dialoogexpertisecentrum opgezet.

De AI-aanpak vormt tevens de kern voor de dialoogmethodiek die de Rabobank heeft omarmd en nu binnen de organisatie verspreidt. Van Raad van Bestuur tot lokale accountmanagers doen medewerkers ervaring op met gestructureerde dialoogvoering. Leerweg Dialoog heeft inmiddels een grote pool van medewerkers getraind om gespreksleider te zijn.